Neuro Lingvistisk Programmering

NLP

NLP

NLP (Neuro Lingvistisk Programmering)skapades under 1970-talet av läraren John Grinder och författaren Richard Bandler. Plattformen för NLP byggde på modellering av människor med stora framgångar och nytänkande ideer.

John Grinder och Richard Bandler modellerade och noterade vad som skiljde de som lyckas jämfört med de som tenderar att misslyckas och ha otur om och om igen.

NLP är en av världens mest framgångsrika och kraftfulla modeller för förändring och målfokusering. NLP är också en av få modeller som sammanväver det mänskliga sinnet (neuro) med vårt kroppsliga och muntliga språk (lingvistiken) tillsammans med de beteenden, övertygelser och erfarenheter som styr våra liv (programmering).

NLP kan hjälpa dig få kontroll över dina tankar, dina känslor och relationer. Det hjälper dig att målfokusera, se saker ur ett metaperspektiv och använda händelser utifrån deras positiva intentioner för att öka fina möjligheter till att lyckas till fullo.

NLP

Läs mer om:
NLP, coaching och Mental träning
Historik kring NLP och humanistisk psykologi
Esalen – Retreatcenter i Californien
Virginia Satir, Fritz Pearls och Gregory Bateson
NLP och hälsa, livsstilsförändringar genom rökavvänjning och viktminskning
Modellering, ankare och metamodeller

NLP och hälsa

Viktminskning, rökstopp och individanpassad motion är alltmer förekommande livsstilsförändringar och åtgärder i 2000-talets utveckling, då främst på grund av vår ökande ohälsa och övervikt.

NLP är ett av de kraftfulla redskap som har som mål att skapa nya tankar, mönster och möjligheter inom hälsa, då med fokus på nya mönster som gör dig pigg, frisk och stark istället för att notera de livsstilmönster som gör dig sjuk via terapeutiska åtgärder.

Inom NLP används modeller, processer och framförallt, din egen biokemiska förutsättning som grund. Generella rekommendationer byts ut på indvidanpassade upplägg och kraftfulla NLP-processer där du går djupt in i dina egna övertygelser och referenser.

NLP och historia

I mitten av sjuttiotalet, skapades NLP av en lärare vid namn John Grinder och hans kollega, författaren Richard Bandler. Bakgrunden till NLP som modell var de två herrarnas nyfikenhet och lust inför frågeställningen: Varför finns det människor som alltid finner framgång och lyckas i det mesta de företar sig, medan andra istället tenderar att misslyckas, ständigt förföljda av otur.

NLP, Grinder och Bandler

Grinder och Bandler började sitt sökande, främst genom modellering av människor med ett framgångsrikt liv och karriär. Till skillnad från många tidigare lycksökare, så valde de att fokusera på positiva mönster och vad som skapar framgång, snarare än de saker som oftast är föremål för vår västländska forskning.

Både inom psykologin och sjukvården baseras decennier av forskning på vad som gör oss sjuka och galna, när det istället förenklar oerhört genom att vända på tanken och undersöka lycka, framgång och gedigen hälsa.

NLP och humanistisk psykologi

Bakom NLP, figurerar ett antal personer med särskilda kunskaper och bra idéer, främst inom humanistisk psykologi och mänskliga resurser. Flertalet av dem har erbjudit sin expertis som anlitad utbildare på retretcentret Esalen i Kalifornien. På detta sätt var det naturligt för Bandler och Grinder att söka sig till retretcentret, för att möta och studera dessa minst sagt intressanta personligheter.

Esalen retretcenter, Kalifornien

Esalen är en fantastisk plats som startade 1962 i Kalifornien, USA och fungerade som en samlingsplats för många stora tänkare, psykiatriker, humanister och teoretiker. Än idag så erbjuds över 500 kurser per år på centret, då främst inom familjeterapi och gestaltterapi.

I mitten på sextiotalet så profilerades Esalen Institute som en ideell plats för retret, mest känd för sin blandning av öst och västerländskt tänkande. Namn som Virginia Satir (famljeterapi), Fritz Pearls (gestaltterapi) och Gregory Bateson (system) spreds över världen, kända för deras lyckosamma behandlingar av klienter.

Dessa personer erbjöds plats på Esalen, där de senare modellerades av Bandler och Grinder och tillsammans satte prägel och utrryck till de pusselbitar som idag är NLP.

Grundarna av Esalen, Dick Price och Michael Murphy, hade som önskan att samla alla de olika alternativa metoder för humanistisk psykologi och kommunikation, på samma plats. Price kom senare att bli en av Pearls närmaste lärlingar och kollegor inom gestaltterapin.

Från humanistisk psykologi till NLP

När Richard Bandler och John Grinder skapade NLP, så tittade de alltså främst på de prsoner som redan skapat framgångsrika modeller och tankesätt. I en av sina tidigare böcker önskade sig Bateson en samling av alla de nyskapande modeller som såg världen, och det var också det som NLP blev en plattfom inför.

Till skillnad från de olika tränare och modeller som spreds kring världen, så valde Bandler och Grinder att skapa en modell, kraftfullare än de andra och med inslag av alla kroppens inverkande faktorer.

Virginia Satir, grundare av familjeterapin

Virginia var en av de viktigaste utbildare vid Esalen där hon utbildade när hon inte missionerade som författare och psykoterapeut. Tillsammans med Gregory Bateson (känd för sitt arbete och utveckling inom system), så var hon välanlitad grundare till familjeterapin, som senare kom att ingå i NLP.

Frits Pearls, grundare till gestaltterapi

En annan viktig person var Fritz Pearls, som arbetade på Esalen, främst som tränare inom gestaltterapi, som även det kom att ingå i Bandlers och Grinders NLP-modeller.

Till skillnad från Satir och Pearls så var Gregory Bateson en brittisk antropolog som brann för kommunikationssystem och han var en sann teoretiker. Bateson utvecklade systemteorin, då inom mänsklig kommunikation och psykologi.

Humanistisk psykologi och dess grundare Abraham H Maslow

Humanistisk psykologi är ett synsätt inom psykologin som främst utvecklats av psykiatern, Carl Rogers och författaren Abraham H. Maslow.

Humanistiskt psykologi utvecklades på sextiotalet och tenderade att fokusera på personligt ansvar, fri vilja och individens önskan om att växa som människa och nå en så hög välfärd som möjligt, istället för att som i så många andra psykologiska behandlingsmodeller, fokusera på vad som är mindre bra.

Abraham H. Maslow blev snabbt känd för sin annorlunda och nytänkade filosofi som i mångt och mycket överensstämmer med dagens NLP-modell och dess 9 grundprinciper.

Abraham hävdade att mannen är en helhet, bestående av både beteende och psykologiska inre tillstånd som kan innefattas av hjärta, själ och omdöme. Utöver det så hävdade han också att alla människor i grunden är goda och att alla beteenden har en positiv intention.

Utöver det så tryckte han starkt på det faktum att alla biologiska varelser har en tendens och önskan om att vilja förändras och växa.

Nya tidens inverkan på NLP och modellering

Robert Dilts skriver om modellering och det upplägg som Bandler och Grinder uppmärksammade och bröt ner till modeller, processer och strategier. En intressant frågeställning kan dock vara…

”Hur vet du att den du modellerar faktiskt gör sitt bästa, följer en viss strategi och/eller har samma avsikt som du själv? Och hur kan dagens stressade samhälle inverka på dina resultat både som individ och i en modelleringsprocess?”

NLP: Kan olikheter modellereras?

Anledningen till frågeställningen grundar sig i det stora antal människor som gör olika varje gång de utför en syssla. Visst är det överrepresenterat av människor som agerar på samma sätt om och om igen i livet, men det blir fler och fler av de som inte alls har vanor och system som är lika från dag till dag, utan snarare tvärtom.

Istället sätter de olikheter i system och agerar olika varje gång de utför en syssla, eller gör olika upplägg och talar om olika saker. HUR kan du modellerera och göra exakt samma sak som en person med denna form av olikheter i sin personlighet?

Liknande frågeställning kan då även gälla de som är uppmärksammade om modellerering eller är utbildade inom NLP. De har då förmodligen egen insikt och kunskap om vilka personlighetsdrag, rörelser, verbalt och icke-verbalt språk och annat viktigt som han/hon kan delge om de bli modellerade. Styr detta modelleringen och isåfall blir den lika exakt som du själv vill att den ska vara?

NLP: Kärnvärden och modellering

Sist men inte minst, så känns kärnvärden som en viktig del i modellerande, då vi så ofta talar om dem både inom coaching och NLP. En person som har ett visst kärnvärde kan mycket väl agera på ett visst sätt, som du din tur aldrig kommer att förstå eftersom du har helt andra värden som styr dina system och därmed också det du väljer att stå för och agera utifrån.

Detta tar ju främst sitt uttryck i den nya världen då allt är långt mycket mer annorlunda än på 70-talet när NLP skapades. Människor lever i högre tempo, med gigantiska mängder dagliga intryck och stressig livsstil som mycket väl skulle kunna förändras från sekund till sekund på grund av yttre omständigheter.

Det borde således upplevas som mindre lätt att modellerera en människa i dagens samhälle än när modelleringen skapades, eftersom det då hade en annan omgivning att ta hänsyn till?

En intressant frågeställning är alltså hur Bandlers´s och Grinders modeller kan förfinas och förbättras med hjälp av anpassning av modellering, processer och strategier som ännu mera tar hänsyn till den nya tiden och den enskilda individen?

Upplägg som metacoaching, kommunilogi och selfleading som är bara ett fåtal av de olika grenar som mynnar utifrån den tidiga formen av NLP.

NLP – Neuro Lingvistisk Programmering